حقوقی

شرح مختصر آیین دارسی مدنی

مواردی که مستلزم رعایت تشیرفات ایین داردسی مدنی نیست امارعایت این تشریفات در مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم به صراحت ماده 11 قانون آیین داد رسی کیفری ضروری است:

1-سرقت 2-پرداخت دیه3-تصرف عدوانی و..

دادگاه ضمن صدور حکم باید در هر حال نسبت به حق متضرر از جرم نیز رسیدگی وحکم صادر نماید متضرر از جرم برای احقاق حق خصوصی خویش تکلیفی به تقدیم دادخواست در پرونده کیفری ندارد

نکته2-رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی فقط در امور ترافعی ضروری است(پس در رسیدگی به امور حسبی رعایت تشریفات ا.د.م لازم نیست مگر در مواردی که قانون امورحسبی به ق.ا.د.م ارجاع داده باشد

نکته3-ایین دادرسی مدنی تنها شیوه اجرای حق درقانون مانیست:مواردی که شیوه اجرای حق به صورت دادگستر ی خصوص است ودر قانون ما آنها را تجویز کرده است :1-حق حبس2-دفاع مشروع

نکته4-مواردی که می توان بدون مراجعه به قاضی برطبق قانون احقاق حق کرد :1-تنظیم سند لاز الجرا2-داوری3-سازش 

خصوصیات آیین دادرسی مدنی:1-آمره بودن این قوانیین 2-تشریفاتی بودن این قوانین3-عطف به ماسبق شدن این قوانین

اصل آمره بودن :به این معنی است که نمی توان برخلاف آن تراضی کرد مثلا :1-قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی(برخلاف قواعد مربوط به صلایت محلی که اصولا از قواعد مخیره است ماده1010 ق.م وماده371 بند 1 ق.آ.دم )  2-مقرات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص مانند مهلت تجدید نظر خواهیِ3-مقررات مربوط به سازمان قضاوتی مثل تعداد دادرسان در مراجع مختلف

نویسنده : روح اله واعظ : ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

اشخاص

اشخاص یکی از موضو عاتی است که در حقوق خصوصی از ان بحث می شود برای اینکه بدانیم اشخاص به چه کسانی گفته می شود باید ابتدا شخص را تعریف کنیم

تعریف شخص:موجودی که دارای حق و تکلیف است(١)

تعریف حق:برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع . حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد که این امتیاز و توانایی را حق می نامندکه جمع ان حقوق است(و حقوق فردی نیز گفته می شود)(٢)(قدرتی که ازطرف قانون به شخصی داده شدحق نامیده می شودو...)(٣)

درنتیجه :حق قدرت یا امتیازی است که ازطرف قانون به افراد داده شده است و دارای ضمانت اجرایی است مانند حق انتفاع یا حق مالکیت

تعریف تکلیف:(فقه)اوامر و نواهی قانونی را گویندکه در عبارات دیگر انها را الزامات قانونی می نامند(۴)

  1. اشخاص ومحجورین. دکتر صفایی ودکتر قاسم زاده. ص6
  2. مقدمه علم حقوق .دکترکاتوزیان ص13
  3. ترمینو لوژی حقوق . دکتر لنگرودی ص216
  4. همان کتاب.ص177
نویسنده : روح اله واعظ : ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

فرق فسخ باانفساخ واقاله

یکی از اثار عقود الزام اور بودن انهاست که ماده ٢١٩ق.م.به ان اشاره کرده است(عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام  انها لازم التباع است مگر اینکه به رضای طر فین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود)پس اصل بر لازم بودن عقود است مگر اینکه جایز بودن ان ثابت شود

مفهوم فسخ:برهم زدن معامله وعقد بر اساس مجوز قانونی که یکی از دو طر ف معامله در دست دارد(پس فسخ نوعی ایقاع است چون اراده یک طرف عقددر ان موثر است درحالی که اگر عقد بود باید اراده ی دو طرف در ان موثر می بود)نکته دیگر اینکه این فسخ نوعی حق است وهرحقی قابل اسقاط است پس حق فسخ قابل اسقاط است ازموارد فسخ میتوان ازخیارغبن وخیار عیب و...نام برد

اثر فسخ:اثر عقد یا ایقاع را ازبین می برد این ازبین بردن اثار اززمان فسخ است نه از زمان شروع عقد یا ایقاع _براساس ماده۴۵٩وق.م٢٨٧

مفهو م انفساخ:انحلال یا ازبین رفتن عقد به خودی خود که یا فهری است یا به حکم قانون-منشاء انفساخ می تواند قهری یا به تراضی باشد . مثال برای قهری:حجر هریک ازطرفین درعقود جایز . انفساخ به تراضی :شرط فاسخ 

مفهوم شرط فاسخ:عبارت است از تراضی طرفین درباره انفساخ احتمالی عقد در اینده.مثلا طرفین شرط کنند که عقد در زمان معین بدون اراده طرفین فسخ شود

فرق فسخ با انفساخ:فسخ:وجود یک اراده -انفساخ:عدم وجود اراده

اقاله هم نوعی فسخ است.با این تفاوت که اقاله به تراضی  وتمایل طرفین معامله است که هردو طرف خواهان فسخ  عقد لازم  هستند وبنا به قولی می توان گفت اقاله عقد است واین فسخ بدون هیچ گونه شرط قبلی است

نویسنده : روح اله واعظ : ٥:۳٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم